MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
แบบฟอร์มรายงานผลมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กรุณากรอก
เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ให้เลือกที่ตั้งสำนักงาน "อุบลราชธานี"
โปรดระบุข้อมูล
สามารถระบุเพื่อกรอกข้อมูลได้มากกว่า 1 ข้อ โปรดรายงานให้ครบทุกหัวข้อที่กำหนดไว้
1. การชำระค่าไฟฟ้า
ตัวอย่าง ค่าไฟฟ้าประจำงวดเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้เลือก พฤศจิกายน
กรุณากรอก
เช่น ค่าไฟฟ้าประจำงวดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เลือก 2565
โปรดระบุข้อมูล
เบิกจ่าย หมายถึง หน่วยงานได้รับใบแจ้งหนี้และดำเนินการตั้งขอเบิกจ่ายชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ผ่านระบบ GFMIS ให้แก่เจ้าหนี้เรียบร้อยแล้ว
โปรดระบุข้อมูล
2. การชำระค่าน้ำประปา
ตัวอย่าง ค่าน้ำประปาประจำงวดเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้เลือก พฤศจิกายน
กรุณากรอก
เช่น ค่าน้ำประปาประจำงวดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เลือก 2565
โปรดระบุข้อมูล
เบิกจ่าย หมายถึง หน่วยงานได้รับใบแจ้งหนี้และดำเนินการตั้งขอเบิกจ่ายชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ผ่านระบบ GFMIS ให้แก่เจ้าหนี้เรียบร้อยแล้ว
โปรดระบุข้อมูล
3. การชำระค่าโทรศัพท์สำนักงาน
ตัวอย่าง ค่าโทรศัพท์สำนักงานประจำงวดเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้เลือก พฤศจิกายน
กรุณากรอก
เช่น ค่าโทรศัพท์สำนักงานประจำงวดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เลือก 2565
โปรดระบุข้อมูล
เบิกจ่าย หมายถึง หน่วยงานได้รับใบแจ้งหนี้และดำเนินการตั้งขอเบิกจ่ายชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ผ่านระบบ GFMIS ให้แก่เจ้าหนี้เรียบร้อยแล้ว
โปรดระบุข้อมูล
กดปุ่ม "ส่งแบบฟอร์ม" จึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการส่งแบบฟอร์ม กรณีที่กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายไม่ครบทั้ง 4 รายการ ให้กลับมากรอกใหม่อีกครั้งโดยเว้นรายการค่าใช้จ่ายที่กรอกและกดส่งแบบฟอร์มไปแล้ว สอบถามโทร. 6915

จำนวนการเข้าชม : 2,641,656