MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
Header Image
โครงสร้าง กลุ่มตรวจสอบภายใน
watermark

กลุ่มตรวจสอบภายใน

-
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร :  02-507-6924
E-Mail : -


นางสาวจริยา  กิจจาพานิชย์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

โทร :  02-507-6916
E-Mail : [email protected]

     

นางสาวกรณีย์ ถนอมกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

โทร : 02-507-6915
E-Mail : [email protected]

 
     

นางศุภลักษณ์ คำสุพรม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

โทร :  02-507-6907
E-Mail : [email protected]

     

ร.ต.ท.หญิง รุ่งรวิวรรณธน์  อมาตยกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

โทร :  02-507-6909
E-Mail : [email protected]

     

นางสาวสุดธิดา  แสงเจริญ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

โทร :  02-507-6910
E-Mail : [email protected]


นางสาวนุชจรินทร์  นิ่มปิ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

โทร :  02-507-6922
E-Mail : [email protected]

     

นายพงศ์พล เรืองแก้ว
พนักงานธุรการ ส.4

โทร : 02-507-6914
E-Mail : [email protected]คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 523,629