MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
กลุ่มตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบหน่วยงานในส่วนภูมิภาคตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 หน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีและฉะเชิงเทรา
watermark

image รูปภาพ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 2,720,176